REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. C. BORZĘCKIEJ W KRAKOWIE
W OKRESIE PANDEMII COVID-19


W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z biblioteki w związku z pandemią COVID-19
od 1 września 2020 do odwołania obowiązują następujące zasady:

 1. Przed wejściem do biblioteki czytelnicy zasłaniają usta i nos maseczką lub przyłbicą
  oraz dezynfekują ręce.
 2. Czytelnicy oczekujący w kolejce zachowują między sobą odstęp 1,5 m.
 3. Zawieszony zostaje wolny dostęp do półek z książkami. Wypożyczanie odbywa się
  wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Bibliotekarz w trakcie obsługi czytelników stosuje środki ochrony osobistej
  (maseczkę/przyłbicę, rękawiczki). Obsługiwany czytelnik stoi w wyznaczonym miejscu
  z zachowaniem odstępu 1,5 m od stanowiska bibliotekarza. Blat, na który odkładane są
  zwracane pozycje, jest dezynfekowany po każdym czytelniku.
 5. Materiały zwracane do biblioteki odkładane są w wyznaczone miejsce na 2-dniową
  kwarantannę i oznaczone datą zwrotu. Przy kontakcie z materiałami objętymi
  kwarantanną należy stosować rękawiczki.
 6. Korzystanie z czytelni jest ograniczone – pierwszeństwo w korzystaniu z czytelni mają
  uczniowie odrabiający zadania domowe w czasie zajęć świetlicowych oraz uczniowie,
  którzy nie uczęszczają na zajęcia z religii i pozostają w tym czasie pod opieką
  bibliotekarza lub oczekujący na odbiór ze szkoły.
 7. Stanowiska dla czytelników znajdują się w odstępach co najmniej 1,5 m i są
  dezynfekowane po każdym użytkowniku.
 8. Po zajęciu miejsca przy wskazanym przez bibliotekarza stanowisku czytelnik może
  zdjąć maseczkę. Powinien ją zakładać każdorazowo w przypadku konieczności
  kontaktu z bibliotekarzem.
 9. Wyposażenie wypoczynkowe, którego nie można zdezynfekować (kanapy, poduszki,
  dywan), jest wyłączone z użytkowania

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie


1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, a także inni pracownicy szkoły.
2. Uczniowie stają się czytelnikami biblioteki w momencie przyjęcia do szkoły, nauczyciele
i pracownicy w momencie nawiązania stosunku pracy ze Stowarzyszeniem.
3. Biblioteka składa się z wypożyczalni oraz czytelni „Zacisze”.

Korzystanie z wypożyczalni
1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Wypożyczanie i zwrot książek odbywa się w godzinach pracy biblioteki, ustalanych przez
Stowarzyszenie.
3. W bibliotece należy zachować ciszę, obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
4. Czytelnicy mogą mieć wypożyczone nie więcej niż trzy książki na okres nie dłuższy niż 14 dni.
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę
wypożyczeń oraz przedłużyć termin zwrotu. Nie ma możliwości rezerwacji książek.
5. Wypożyczane pozycje zapisywane są na koncie czytelnika w komputerowym systemie
bibliotecznym.
6. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej
liczby książek.
7. Przed upływem terminu zwrotu czytelnik może poprosić o jego przedłużenie – osobiście lub
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biblioteka@szkolaprzymalborskiej.pl.
8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia
zgłasza się bibliotekarzowi. Pisanie lub rysowanie po książkach ze szkolnego księgozbioru jest
niedozwolone.
9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną, o równej
lub większej wartości, po uzgodnieniu z pracownikami biblioteki.
10. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone w terminie, nie
później jednak niż dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
11. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do bezwzględnego
rozliczenia się z biblioteką, czego potwierdzeniem jest pieczęć i podpis pracownika biblioteki
na obowiązującej w szkole karcie obiegowej.


Korzystanie z czytelni „Zacisze”
1. „Zacisze” jest miejscem stworzonym w celu zapewnienia czytelnikom odpowiednich
warunków do nauki, lektury i odpoczynku.
2. Korzystający z czytelni zgłaszają się do bibliotekarza i wpisują się do zeszytu odwiedzin.
3. W „Zaciszu” obowiązuje bezwzględny zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
4. Do czytelni należy wchodzić w obuwiu zmiennym, bez odzieży wierzchniej. Plecaki i torby
należy położyć w wyznaczonym miejscu.
5. Przed wejściem do strefy wypoczynkowej czytelni należy obowiązkowo zdjąć obuwie i odłożyć
je w wyznaczonym miejscu.
6. W czytelni należy zachować ciszę. W uzasadnionych przypadkach (np. praca w grupie nad
zadaniem domowym) bibliotekarz może zezwolić na rozmowy ściszonym głosem, pod
warunkiem że nie będą one przeszkadzać innym czytelnikom.
7. Czytelnik ma wolny dostęp do książek znajdujących się w pomieszczeniu czytelni. Chęć
skorzystania z książek znajdujących się w wypożyczalni należy zgłosić bibliotekarzowi.
8. Książki oraz inne materiały należy odkładać na miejsce.
9. Pierwszeństwo w korzystaniu ze stolików mają uczniowie, którzy chcą odrabiać lekcje.
10. W „Zaciszu” dozwolone są ciche zabawy np. rysowanie, układanie puzzli itp.
11. Czytelnik może korzystać z książek i materiałów własnych.
12. Korzystanie przez uczniów z komputera lub telefonu komórkowego w czytelni możliwe jest
wyłącznie w celach związanych z nauką i za zgodą bibliotekarza.
13. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek oraz wyposażenia czytelni.
14. Czytelnik nieprzestrzegający regulaminu może zostać wyproszony z „Zacisza” przez
bibliotekarza.


Podręczniki Ministerstwa Edukacji Narodowej
Szczegółowe ustalenia dotyczące podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte są
w Regulaminie udostępniania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych obowiązującym w szkole.


Zajęcia dydaktyczne w bibliotece
1. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne w bibliotece po
uzgodnieniu z bibliotekarzem lub dyrekcją szkoły.
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za zachowanie porządku oraz przestrzeganie przez
uczniów regulaminu biblioteki.
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Stowarzyszenie.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2019 roku.