Ogłoszenia

ZAPROSZENIE

Na mocy Statutu Stowarzyszenia - Szkoła przy Malborskiej Pkt 32, Zarząd Stowarzyszenia - Szkoła przy Malborskiej z siedzibą w Krakowie zwołuje:

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
na dzień 29 czerwca 2017r., na godzinę 18.00,
w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Malborska 98, 30-624 Kraków

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok.
7. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Szkoła Podstawowa
im. bł. Celiny Borzęckiej
w Krakowie

Zaufaj i daj dziecku to co najlepsze!