Ogłoszenia

Na mocy Statutu Stowarzyszenia – Szkoła przy Malborskiej, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje:
ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
na dzień 27 czerwca 2019r., na godzinę 18.00,
w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Malborska 98, 30-624 Kraków, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018 rok.
7. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.